The nameserver prefix is invalid - 域名服务器前缀无效

The nameserver prefix is invalid - 域名服务器前缀无效.

在配置的时候只需要输入域名服务器前缀即可,例如ns1 / ns2, 不需要带.域名

  • 2134 用户发现这个很有用
此文章对您是否有帮助?